O projekcie

Projekt „Lubelskie Aktywizuje!” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy,  Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Dofinansowanie UE: 1 416 579,67 PLN, Wartość projektu: 1 66 564,32 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 30.09.2022

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (96 osób bezrobotnych i 24 osób biernych zawodowo) w tym:
osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oraz osób spełniających co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, poprzez kompleksowe wsparcie:

•    indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
•    indywidualne pośrednictwo pracy,
•    wysokiej jakości szkolenia zawodowe,
•    staże zawodowe.
Celem projektu będzie, w sposób możliwie najbardziej efektywnie wykorzystujący zasoby na rynku pracy, prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, w celu podejmowania przez nie zatrudnienia poza rolnictwem.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w projekcie:
•    96 osób uzyska kwalifikacje,
•    68 osób podejmie zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek),
•    7 osób, które odeszły z rolnictwa, uzyska zatrudnienie w sektorze pozarolniczym.

 

 

 

 

Script logo