Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego - 96 osób bezrobotnych i osoby bierne zawodowo w tym:
•    osób w wieku 50 lat i więcej,
•    osób z niepełnosprawnościami,
•    osób długotrwale bezrobotnych,
•    osób o niskich kwalifikacjach,
•    osób odchodzących z rolnictwa - tj. osób  podlegających   ubezpieczeniu   emerytalno-rentowemu  na  podstawie  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz.  299,  ze  zm.)  (KRUS),  zamierzających  podjąć zatrudnienie  lub  inną  działalność  pozarolniczą, objętą obowiązkiem  ubezpieczenia  społecznego  na  podstawie ustawy  z  dnia  13  października1998  r.  o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.) (ZUS)2;
•    osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego - Kraśnik, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Białą Podlaska, Radzyń Podlaski, Krasnystaw, Lubartów, Łęczna, Łuków, Puławy, Świdnik, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - Kraśnik, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Białą Podlaska, Radzyń Podlaski,

•    osób, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPOWL
•    oraz osób spełniających co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  - poprzez osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy rozumie się:

o    osoby w wieku 50 lat i więcej,
o    kobiety,
o    osoby z niepełnosprawnościami,
o    osoby długotrwale bezrobotne,
o    osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Script logo